Bruksvilkår for MediMatcher

 1. Generelt

Disse bruksvilkårene (heretter kalt «Bruksvilkårene») gjelder MediMatcher-nettjeneste (heretter kalt «Tjenesten») som tilbys via datanettverk fra Medetter Oy (heretter kalt «Tjenesteleverandøren»). Tjenesten er en rekrutteringstjeneste rettet mot helsesektoren og leveres via et informasjonsnettverk. Tjenesten er ment for bruk av både arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Brukeren av tjenesten (heretter kalt «Brukeren») må lese disse Bruksvilkårene nøye før han/hun bruker Tjenesten. De gjeldende Bruksvilkårene er tilgjengelige på Tjenestens nettsted (https://www.medimatcher.eu). Når man opretter en pålogging på Tjenesten er det en indikasjon på at Brukeren godtar disse Bruksvilkårene og forplikter seg til å følge dem når han/hun bruker Tjenesten. I dette tilfellet opprettes en avtale mellom Tjenesteleverandøren og Brukeren i samsvar med disse Bruksvilkårene.

Når det er inngått en egen tjenesteavtale for bruk av Tjenesten mellom Brukeren og Tjenesteleverandøren, eller hvis Brukeren har akseptert et eget tilbud om å bruke Tjenesten fra Tjenesteleverandøren som inneholder vilkår som skiller seg fra disse Bruksvilkårene, gjelder vilkårene i tjenesteavtalen eller tilbudet. I disse tilfellene supplerer disse Bruksvilkårene avtalene hver for seg.

2. Bruk av tjenesten

Bruker refererer til en fullverdig fysisk person eller en juridisk person som er registrert i virksomhets- eller fellesskapsregisteret som har mottatt påloggingskoder for Tjenesten fra Tjenesteleverandøren. Brukeren vil motta påloggingskoder når Tjenesteleverandøren godtar pålogginger opprettet av Brukeren på Tjenesten.

Informasjonen som er gitt av Brukeren til Tjenesteleverandøren må være nøyaktig og oppdatert. Personopplysningene gitt av Brukeren må være Brukerens egen. Det er forbudt å legge inn eller bruke feil brukerinformasjon når du logger på Tjenesten. Brukeren bekrefter at han/hun har gitt riktig informasjon når han/hun oppretter pålogginger til Tjenesten. Pålogginger er brukerspesifikke.

Bruksrett til Tjenesten kan ikke overføres. Det er forbudt å overføre og avsløre brukerspesifikke pålogginger til en annen for bruk av Tjenesten. Pålogginger skal behandles med forsiktighet.

Tjenesteleverandøren har rett til å tilbakekalle eller nekte Brukeren retten til å bruke Tjenesten hvis Brukeren ikke har overholdt disse Bruksvilkårene i sitt kundeforhold.

Tjenesten og innholdet tilhører Tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandøren gir Brukeren en begrenset og tilbakekallbar rett til å bruke Tjenesten og dens innholdet. Tjenesteleverandøren gir Brukeren rett til å se, redigere, laste ned, skrive ut og lagre informasjon om Tjenesten kun for Brukerens egne, personlige eller selskapsspesifikke og ikke-kommersielle formål.

Å gi en begrenset lisens innebærer ikke overføring av eierskap til Tjenesten og dens innhold. Tjenesteleverandøren gir ikke Brukeren eierskap til Tjenesten eller dens innhold.

Tilgang til tjenesten er begrenset som følger:

(1) Innholdet i Tjenesten kan ikke endres på noen måte eller kopieres eller vises offentlig, vises eller distribueres eller på annen måte brukes til offentlige eller kommersielle formål uten forutgående skriftlig samtykke fra Tjenesteleverandøren;

(2) Rettighetene til innholdet i Tjenesten, inkludert opphavsrett, tilhører Tjenesteleverandøren. Kopiering av data til en annen server eller et nettsted for publisering, reproduksjon eller distribusjon er uttrykkelig forbudt;

(3) Tjenesteleverandøren gir bare Brukeren rettighetene nevnt i Bruksvilkårene. Rettighetene og begrensningene nevnt i Bruksvilkårene gjelder også for kundekommunikasjon mellom Tjenesteleverandøren og Brukeren, for eksempel et nyhetsbrev sendt via e-post;

(4) Brukeren skal i alle kopier og utskrifter av innholdet som er lastet ned fra tjenesten, oppbevare alle opphavsrettslige og andre opphavsrettsmerknader knyttet til det aktuelle innholdet.

3. Endringer

Det kan anses at Brukeren har blitt informert om endringen da informasjonen om endringen har vært tydelig synlig for ham/henne i Tjenesten. Brukeren kan også bli informert om endringen till e-postadressen sin eller telefonnummeret sitt.

Tjenesteleverandøren har rett til å når som helst, uansett årsak og uten forhåndsvarsel eller erstatningsansvar:

  • endre utseendet, innholdet og funksjoner till Tjenesten;
  • korrigere feil og mangler som har oppstått i Tjenesten;
  • ta deler av Tjenesten ut av bruk, for eksempel funksjoner till Tjenesten;
  • slette fra Tjenesten hvilket som helst innhold produsert av Brukeren;
  • begrense bruket av Tjenesten;
  • avbryte Tjenesten delvis eller helt.

Tjenesteleverandøren prøver likevel å i rimelig tid på forhånd varsle Brukeren om vesentlige endringer, fjerninger, begrensninger og avbrudd som har en betydelig innvirkning på bruket av Tjenesten.

Tjenesteleverandøren har rett til å endre Tjenestevilkårene når som helst. Endringene i Tjenestevilkårene trer i kraft når Brukeren har fått beskjed om dem. Brukeren indikerer at han/hun godtar de endrede Tjenestevilkårene ved å fortsette å bruke Tjenesten etter beskjedet.

Tjenesteleverandøren har rett till å endre avtalt pris på Tjenesten når som helst. Tjenesteleverandøren varsler Brukeren om prisendringene via e-post eller telefon senest 30 dager før endringene trer i kraft.

Tjenesteleverandøren har rett til å endre Brukerens gebyrfrie bruksrett til Tjenesten til gebyrbasert når som helst. Tjenesteleverandøren varsler Brukeren om at bruksretten endres til gebyrbasert via e-post eller telefon senest 30 dager før endringene trer i kraft.

Tjenesteleverandøren har rett til å kreve et separat fakturagebyr for belastning via faktura.

Tjenesteleverandøren har rett til å avslutte Brukerens bruksrett til Tjenesten umiddelbart uten forhåndsvarsel og erstatningsansvar dersom Brukeren har brutt disse Tjenestevilkårene.

Tjenesteleverandøren har rett til å avbryte Tjenesten når som helst. Tjenestelevarandøren prøver likevel å varsle Brukeren om opphøret i rimelig tid før opphøret.

Tjenesteleverandøren har rett til å når som helst overføre rettighetene og forpliktelsene angitt i disse Tjenestevilkår til en tredjepart slik at en annen aktør enn Medetter Oy blir den nye Tjenesteleverandøren. En slik situasjon kan oppstå for eksempel hvis Tjenesten eller en del av den selges eller på en annen måte overføres til en annen næringsdrivende.

4. Ansvar

Tjenesteleverandøren garanterer ikke at nettstedet fungerer uten avbrudd og feil. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for indirekte eller direkte tap forårsaket av bruk eller forhindret bruk av Tjenestens nettsted eller elektroniske tjenester eller tap relaterte til disse. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for endringene i eller forsvinningen av informasjonen levert til Tjenesten. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for materiale som er produsert eller publisert av en tredjepart og som Tjenestens nettsted kan innholde en lenke til. Tjenesteleverandørens maksimale ansvar er fortsatt alltid maksimalt 10 % av tjenestens årlige pris.

Brukeren er ansvarlig for at informasjonen han/hun laster opp på sidene er riktig og kommer fram. Brukeren garanterer og er ansvarlig for at han/hun ikke laster opp noe ulovlig eller usaklig materiale på sidene. Brukeren må på alle rimelige måter sørge for at det opplastede materialet ikke innholder virus eller er på andre måter skadelig.

5. Force majeure

Forpliktelsene i henhold til Bruksvilkårene er ikke bindende for Tjenesteleverandøren og Brukeren under og i den grad som avtalemessige forpliktelser ikke oppfylles på grunn av force majeure (uoverstigelig hindring).

Force majeure henviser til en utenforstående, uforutsett og uvanlig hendelse uavhengig av Tjenesteleverandøren og Brukeren, hvis unngåelse og forebygging av konsekvenser ligger utenfor parternes normale kontroll.

En slik hendelse kan for eksempel være krig, generell trafikkstans, avbrudd eller forstyrrelser i energidistribusjon, forstyrrelse i kommunikasjonssystemet, brann, eksepsjonelt naturfenomen eller annen tilsvarende og uvanlig grunn som ikke kan tilskrives Tjenesteleverandøren eller Brukeren.

6. Personvern og datasikkerhet

Tjenesteleverandøren lagrer de personopplysningene som Brukeren har lagt inn i Tjenesten i personopplysningsregisteret. Medetter Oy er behandlingsansvarlig for personopplysningsregisteret. Tjenesteleverandørens personvernerklæring brukes for behandling av personopplysninger og beskyttelse av personopplysninger. Personvernerklæring er tilgjengelig på Tjenesten (https://www.medimatcher.eu). Ved å godta disse Bruksvilkårene bekrefter Brukeren at han/hun har lest og godtatt personvernerklæringen.

Fordi påloggingene er brukerspesifikke, kan de ikke overleveres eller avsløres til en tredjepart eller behandles skjødesløst på en slik måte at noen annen enn Brukeren bruker Tjenesten med disse påloggingene. Hvis påloggingene faller i eksterne hender, må Brukeren umiddelbart varsle Tjenesteleverandøren.

Av sikkerhetsgrunner har Tjenesteleverandøren rett til å kreve at Brukeren endrer passordet når som helst.

Personopplysningene til Brukeren behandles konfidensielt. Tjenesteleverandøren har rett til å presentere logoen til den juridiske personen som er Brukeren som en offentlig referanse.

Tjenesteleverandøren strever etter å ordne datasikkerheten til Tjenesten effektivt og på en generelt akseptabel måte og forhindre forhindre uautorisert tilgang til informasjonssystemene gjennom adekvate tekniske løsninger.

Tjenesteleverandøren garanterer ikke fullstendig sikkerhet for Tjenesten eller informasjonen som sendes eller mottas gjennom den. Tjenesteleverandøren garanterer ikke at Tjenesten eller informasjonen som sendes eller mottas gjennom den ikke inneholder virus eller andre skadelige komponenter.

Brukeren bekrefter at han/hun er klar over at nettmiljøet og online-tjenester ikke er helt datasikre. Brukeren er ansvarlig for riktig behandling av datasikkerhet i sine egne informasjonssystemer.

7. Gjeldende lov og tvister

Disse Bruksvilkårene och den Tjenesten som vilkårene henviser til, eventuelle Tjenestespesifikke vilkår og/eller særlige vilkår samt alle avtaler som gjelder Tjenesten er underlagt finsk lov. Alle uenigheter og tvister mellom Brukeren og Tjenesteleverandøren skal primært løses ved hjelp av forhandlinger.

Hvis Tjenesteleverandøren og Brukeren ikke kan løse uenigheten ved gjensidige forhandlinger skal tvisten som regel behandles i første instans i Helsingfors tingsrätt. Unntaket er tvister om opphavsrett, der saken løses i første instans av marknadsdomstolen.

Under visse forutsetninger kan en konsumentbruker be om en anbefaling om avgjørelse fra konsumenttvistenämnden (https://kuluttajariita.fi/sv/index.html). Før konsumenten sender saken til konsumenttvistenämnden må konsumenten kontakte konsumentrådgivningen (https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).